China

Contacts

Task - 0 - Exco

FANG Lv

Vice Chair Memberships
Chinese Academy of Sciences (CAS), Electrical Engineering Institute

HONGHUA Xu

Primary Exco
Chinese Academy of Sciences (CAS), Electrical Engineering Institute

Task - 1

FANG Lv

Vice Chair Memberships
Chinese Academy of Sciences (CAS), Electrical Engineering Institute

ZHENG GUO Li

Longi

Task - 12

FANG Lv

Vice Chair Memberships
Chinese Academy of Sciences (CAS), Electrical Engineering Institute

JUAN Wang

Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd.

Xu Junyu

Chinese Academy of Sciences (CAS), Electrical Engineering Institute

ZANG Wally

Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd.

Task - 13

LIU Haitao

Electrical Engineering Institute, Chinese Academy of Sciences (CAS)

Task - 14

YIBO Wang

Electrical Engineering Institute, Chinese Academy of Sciences (CAS)

Task - 16

YANBO Shen

Public Meteorological Service Center (CMA)

Task - 17

YI Liu

Energy Internet Research Institute, Tshinghua University

Task - 18

GUIPING Shao

Electrical Engineering Institute, Chinese Academy of Sciences (CAS)